Cookie Policy

Cookie Policy

De website www.csar-rose.be maakt gebruik van cookies. 

Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser bij het eerste bezoek aan de website worden opgeslagen in een computersysteem. 

Door het gebruik van cookies kan www.csar-rose.be de gebruikers van de website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die anders niet mogelijk zijn. 

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op de website worden geoptimaliseerd met in eerste instantie de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de websitegebruikers te herkennen aan hun cookie-ID. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om de website te gebruiken. 

De websitebezoeker die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld geen toegangsgegevens in te voeren telkens wanneer de website wordt geopend, omdat deze wordt overgenomen door de website en de cookie waar deze wordt opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van het winkelwagentje in een webshop. De webshop onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst. 

De cookies die de website www.csar-rose.be gebruikt zijn overigens noodzakelijk voor een correcte en onbelemmerde werking van de website. 

De informatie die wordt verzameld zal enkel intern worden gebruikt. 

De klant kan ten allen tijden het installeren van cookies permanent weigeren. 

De klant kan zich ten allen tijde afmelden voor het gebruik van cookies door de desbetreffende internetbrowser zo in te stellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. 

Als de klant de instelling van cookies in de gehanteerde internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van de website volledig zichtbaar en bruikbaar. 

Privacy Policy

1: Verwerkingsverantwoordelijke 

‘Csar & Rose’ E.Z. – met maatschappelijke zetel gevestigd te 3150 Tildonk (België), Lipsestraat 49 – met ondernemingsnummer/B.T.W. – nummer: BE0539.762.537 – RPR Leuven (België), hierna handeldrijvend onder de benaming ‘Csar & Rose’, is de verwerkingsverantwoordelijke volgens de GDPR (General Data Protection Regulation – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens), en aanvullende wetten inzake gegevensbescherming) en aldus verantwoordelijk voor de hieronder uiteengezette gegevensverwerking. 

2: Algemene informatie 

Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.csar-rose.be onder beheer van ‘Csar & Rose’ E.Z. (hierna genoemd, “wij” of “ons”). 

Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. 

Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Wij vinden uw vertrouwen in ‘Csar & Rose’, uitermate belangrijk, uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Wanneer u ons persoonsgegevens overmaakt, zien wij erop toe hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. In deze privacy policy leest u welke gegevens wij waar verzamelen en hoe wij de beveiliging van deze gegevens garanderen. 

3: Verwerking van persoonsgegevens 

‘Csar & Rose’ verwerkt persoonsgegevens op volgende wijze: 

  • Surfen op onze website: om de website zo aangenaam mogelijk te maken, analyseren wij het surfgedrag van onze bezoekers op onze website. Hiervoor worden cookies en het IP-adres gebruikt; 
  • Bestellen via de webshop: indien een bestelling wordt geplaatst via de webshop worden alle nuttige persoonsgegevens opgevraagd om de opdracht/dienst te kunnen uitvoeren; 
  • Nieuwsbrief: u kan zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van nieuwe producten, leuke weetjes, acties, etc. Uitsluitend emailadres en naam is verplicht. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kan u eenvoudig uitschrijven bij elke nieuwsbrief die u ontvangt. 

Volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

– Voor – en achternaam; 

– Adresgegevens; 

– Leeftijd; 

– Geslacht; 

– Telefoonnummer; 

– E-mailadres; 

– IBAN; 

– B.T.W.-nummer; 

– … 

4: Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens 

‘Csar & Rose’ verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

– Leveren van (gepersonaliseerde) producten en diensten; 

– Afhandelen van facturen en betalingen; 

– Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzigingen van diensten; 

– Verschaffen van informatie over wijziging van prijzen en voorwaarden; 

– Verschaffen van eventuele nieuwsbrieven en aanbiedingen; 

– Eigen publiciteit en promo; 

– Wanneer hiertoe een wettelijke plicht bestaat. 

5: Wanneer worden persoonsgegevens verzameld 

De persoonsgegevens worden verzameld bij: 

– Het surfen op de website, 

– Het plaatsen van een bestelling via de webshop; 

– De inschrijving op onze nieuwsbrief; 

– Het invullen van het contactformulier op onze website; 

– Een andere manier van contactopname (telefonisch, …). 

6: Bewaartermijn 

‘Csar & Rose’ zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en louter gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. boekhouding). 

7: Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

U heeft steeds het recht op inzage van jouw persoonsgegevens, verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, verwijdering van persoonsgegevens, beperking van verwerking van persoonsgegevens en bezwaar van verwerking van persoonsgegevens o.b.v. art. 6.1 GDPR. 

Daarnaast heeft u ook het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Voor het uitoefenen van bovenvermelde rechten kan u ons contacteren: 

– telefonisch: +32 (0)498/30.20.88 

– via email: info@liseweuts.be 

– via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op de website www.csar-rose.be 

U beschikt als consument over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). 

8: Delen van persoonsgegevens aan derden 

‘Csar & Rose’ verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de opdracht/dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met het oog op eigen publiciteit of promotie, zal de consument voorafgaandelijk schriftelijk worden verzocht of het resultaat van de opdracht integraal mag gebruikt worden op de website. Een dergelijk gebruik kan uitsluitend geschieden onder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege de consument. 

9: Beveiliging 

Csar & Rose’ neemt de bescherming van persoonsgegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.